นักเรียนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่าย

Titleนักเรียนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsสมัย นามชารี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQB ส292 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ดาราศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ดาราศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่าย พัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องการบอกตำแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้าและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 41 คน ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่ายที่จัดการเรียนการรู้แบบ POE แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน และความก้าวหน้าทางการเรียน (normalized gain) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่ายมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 78.29/70.73 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบอกตำแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้าสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ normalized gain มีค่าเท่ากับ 0.58 คือ มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช่ชุดการเรียนรู้ทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่ายอยู่ในระดับมาก แสดงว่าชุดการจัดการเรียนรู้ทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่ายสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดาราศาสตร์จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

Title Alternate Student self constructing hands-on activities about simple celestial sphere