การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsรินทร์ลภัส ชัยสิทธิ์ณธี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ร479 2555
Keywordsการสอนวิทยาศาาสตร์, ชีวิต--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สิ่งแวดล้อม--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิติกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลุงม่วง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสามแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัยคือ ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 1) ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต 2) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ 3) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม คู่มือชุดกิจกรรม แผนการสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยชุดกิจกรรม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

Title Alternate Enhancing learning achievement in life and environment for grade 6 students using an activity package emphasized on hands-on
Fulltext: