การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยชุดทดลอง เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของของแข็งร่วมกับเทคนิคการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยชุดทดลอง เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของของแข็งร่วมกับเทคนิคการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsทองคูณ จันทสิงห์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQCท249 2558
Keywordsการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์, ของแข็ง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดทดลองการทดลอง เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของแข็งให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของแข็ง และ 3) เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลอง สภาพยืดหยุ่นของแข็ง ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 38 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดทดลอง เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของแข็งที่สร้างขึ้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t-test และประสิทธิ์ภาพชุดทดลอง (E1/E2) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชุดทองมีประสิทธิภาพ 81.97/81.18 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การศึกษาแสดงให้เห็นว่าชุดทดลอง เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของแข็งสามารถใช้การสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

Title Alternate Developing learning achievement on elasticity by using experimental sets in conjunction with predict-observe-explain method