การพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกิจกรรมชุมนุมนักกีฏน้อย

Titleการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกิจกรรมชุมนุมนักกีฏน้อย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsจริยา กองสุข
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ จ167 2555
Keywordsการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์, ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมชุมชนนักกีฏน้อย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนาเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมชุมชน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ และ 40 ข้อ ตามลำดับ และแบบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์จำนวน 10 ข้อ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) ดำเนินกิจกรรมชุมชนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และ 3) ทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเท่ากับร้อยละ 44.0 และ 86.0 ตามลำดับ 2) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเท่ากับร้อยละ 66.0 และ 96.0 โดยเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเท่ากับ ร้อยละ 43.0 และ 88.0 ตามลำดับ 4) คะแนนหลังเรียนในแต่ละด้านสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate Developing attitude toward science and science process skills for lower secondary school students using young entomologist club
Fulltext: