บทบาทของขบวนการทางสังคม ในกรณีข้อพิพาทเขาพระวิหาร: กรณีศึกษา กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มธรรมยาตราและกลุ่มกำลังแผ่นดิน

Titleบทบาทของขบวนการทางสังคม ในกรณีข้อพิพาทเขาพระวิหาร: กรณีศึกษา กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มธรรมยาตราและกลุ่มกำลังแผ่นดิน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsกิติศักดิ์ พ้นภัย
Degreeรัฐศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการปกครอง
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN ก677 2558
Keywordsกลุ่มคน, ขบวนการสังคม, ข้อพิพาทเขาพระวิหาร, ประชาธิปไตย, ปราสาทพระวิหาร--ปัญหาและข้อพิพาท, เขาหระวิหาร
Abstract

การวิจัยศึกษาในบทบาทของกระบวนการทางสังคมในกรณีข้อพิพาทเขาพระวิหาร กรณีศึกษา กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มธรรมยาตรา และกลุ่มกำลังแผ่นดิน ในการศึกษาครั้งนี้ในการประมวลประเด็นข้อพิพาทในกรณีดินแดงไทยเขาพระวิหาร ในเหตุแห่งความขัดแย้งซึ่งได้เกิดสภาวะความระส่ำระสายของสังคมสาธารณะ จนได้เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กลุ่มธรรมยาตรา กลุ่มกำลังแผ่นดินได้มีการมารวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในบางครั้ง โดยมีผลประโยชน์ในด้านการบรรลุในอุดมการณ์ ความเชื่อ มีจุดหมายเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของชาติ ที่มีบทบาทและแนวทางร่วมกันเคลื่อนไหวเชิงรุก เชิงรับ และการประท้วง ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ เมืองหน้าด่านทางขึ้นไปเขาพระวิหาร ในการผลักดันให้รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพ ให้ทำหน้าที่ปกป้องดินแดน จนเป็นผลทำให้ทางกองทัพได้มีการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งปืนใหญ่ รถถัง และอื่น ๆ มาลงพื้นที่สู่ชายแดน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการป้องกันประเทศ จนกระทั่งนำไปสู่การรบทำสงคราม ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจัยจากเอกสาร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสู่กระบวนการวิเคราะห์ และหาข้อสรุป โดยเนื้อหาในการเก็บข้อมูลได้จาก มวลชน สมาชิกและแกนนำของกลุ่มโดยขอบเขตของการวิจัยนับจากทางด้านของเหตุการณ์ที่ศึกษาโดยเริ่มจากเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ในระยะเวลาประมาณ 4 ปี จึงทำให้ทราบถึง บทบาทการเคลื่อนไหวทำให้ทราบถึงเหตุผลในการยุติการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มธรรมยาตรา และกลุ่มกำลังแผ่นดินในการผลักดันให้รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพในการทำหน้าที่ปกป้องดินแดนอย่างเต็มที่ ตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของกลุ่มแล้ว หลังจากนั้นทางกลุ่มจึงได้มีการยุติบทบาทในการเคลื่อนไหวชั่วคราว

Title Alternate Role of social movement in case of the dispute Khoa Preah Vihear: a case study Panthamisd group Tummayatra group and Kumlungpandin group
Fulltext: