การพัฒนาต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Titleการพัฒนาต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsณัฏฐ์นรี สุขจิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ณ311ก
Keywordsการท่องเที่ยว--บริการสารสนเทศ, ฐานข้อมูล--การออกแบบ, เว็บเซอร์วิส--การออกแบบ
Abstract

ระบบงานในการศึกษานี้ได้สร้างต้นแบบของระบบงานการให้บริการแบบการติดต่อเพียงจุดเดียวตลอด 24 ชั่วโมง หรือ One stop service and non-stop service โดยใช้หลักการเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ สร้างเว็บเซอร์วิสได้ และรองรับการทำงานทุกเพลตฟอร์ม ซึ่ีงได้แก่ ASP.NET C#.NET ODT for 10g และ database oracle 10g

Title Alternate Developing prototype for tourist using web service
Fulltext: