การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานกรณีศึกษา โครงการเพาะพันธ์ปัญญาศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานกรณีศึกษา โครงการเพาะพันธ์ปัญญาศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsราเชนทร์ นามวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ร437 2559
Keywordsการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

งานวิจัยนี้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยนำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบเว็บประสิทธิภาพของระบบ ความปลอดภัย และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน ผลการวิจัยประกอบด้วย ผลการทดสอบและการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยผลการทดสอบระบบด้วยการทดสอบแบบกล่องดำ (Black-box Testing) พบว่า ระบบมีการทำงานอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และผลการประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินจากผู้ใช้งาน ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71) ซึ่งด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66) และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50) โดยด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) ดังนั้น สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Development of information system to support research-based learning : a case study of Pohpanpunya project Ubon Ratchathani University coaching center
Fulltext: