การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการ Dear Modet: กรณีศึกษา ร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการ Dear Modet: กรณีศึกษา ร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsชิษณุพงศ์ ชัยธานี
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ช576 2559
KeywordsDEAR Model, ความพอใจของผู้บริโภค, ลูกค้าสัมพันธ์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ: กรณีศึกษาร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (DEAR Model) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ: กรณีศึกษา ร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มีประสบการณ์เข้ามาใช้บริการร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ วิเคราะห์ความแตกต่าง (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีรายได้ 5,001-10,000 บาท และมีสถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่แตกต่างกัน 2) กระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ DEAR Model ประกอบด้วย การนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการ การรักษาฐานลูกค้า มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Title Alternate Analysys of customer satisfation by the database-electronic-action-retention (dear) model ; a case study of Suwan Kanchang shop, Trakan Phuet Phon District, Ubon Ratchathani Province