ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2546
Authorsอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA อ823
Keywordsความพอใจของผู้ใช้บริการ, บริการผู้ป่วยนอก, หลักประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีหลักประกันสุขภาพ 3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ใช้สถิติพรรณนา สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ เืพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

Title Alternate Outpatients' satisfaction survey in Det Udom crownprince hospital Ubonratchathani province
Fulltext: