การเพิ่มเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานการเลี้ยงปลาหางนกยูง

Titleการเพิ่มเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานการเลี้ยงปลาหางนกยูง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอุไรวรรณ อุ่นเจริญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB อ858ก
Keywordsการศึกษาขั้นประถม--กิจกรรมการเรียนการสอน, ปลาหางนกยูง, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน, เจตคติทางวิทยาศาสตร์, โครงงานวิทยาศาสตร์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานการเลี้ยงปลาหางนกยูง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องวงจรชีวิตปลาหางนกยูง โดยใช้ค่า ร้อยละในการวิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องวงจรชีวิตปลาหางนกยูง ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในระดับค่าเฉลี่ย ระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และคะแนนความก้าวหน้าควบคู่กัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงว่า เมื่อเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์การเลี้ยงปลาหางนกยูง นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

Title Alternate Enhancement of scientific attitude of prathomsuksa 5 students using a science project of poecilia reticulata (peters) culture