การปรับปรุงสมรรถนะของแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ

Titleการปรับปรุงสมรรถนะของแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอโศก ศรีทองธรรม
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTH อ443ก
Keywordsการไหลเวียนตามธรรมชาติ, ท่อน้ำ, น้ำร้อน, รังสีแสงอาทิตย์, เครื่องทำน้ำร้อน, เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์, แผงรับแสงอาทิตย์
Abstract

การวิจัยนี้นำเสนอ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบการไหลเวียนของน้ำตามธรรมชาติ โดยศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของน้ำในท่อน้ำภายในแผงรับแสงอาทิตย์ต่อประสิทธิภาพของระบบที่ได้รับจากอัตราการไหลของน้ำในท่อน้ำภายในแผงรับแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ผลทำได้โดยการติดตั้งลิ้นเปิด-ปิด ที่ท่อน้ำใกล้ท่อรวมด้านบน (Top header) ภายในแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่แตกต่างกัน 5 แบบ แบบที่ 1 เปิดวาล์วที่ท่อน้ำทุกท่อ 100% แบบที่ 2 เปิดวาล์ว50% แบบที่ 3 ที่ท่อน้ำหมายเลขคี่เปิดวาล์ว 100% และที่ท่อน้ำหมายเลขคู่เปิดวาล์ว 0% และแบบที่ 5 ที่ท่อน้ำหมายเลขคี่เปิดวาล์ว 50% และที่ท่อน้ำหมายเลขคู่เปิดวาล์ว 0% จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของระบบต่ำสุดเกิดในการทดลอง แบบที่ 1 มีค่าเท่ากับ 22.62% ประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเกิดในการทดลองแบบที่ 3 มีค่าเท่ากับ 34.39% และการทดลองแบบที่ 5 การทดลองแบบที่ 4 และการทดลองแบบที่ 2 มีค่าเท่ากับ 31.67%, 28.39%, 24.89% ตามลำดับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบทความนี้ คือ แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อนชนิดนี้ที่มีจำหน่ายทั่วไปเชิงพาณิชย์ โดยบีบท่อน้ำที่บริเวณใกล้ท่อรวมด้านบนเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำในท่อเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแผงรับแสงอาทิตย์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นต่อไป

Title Alternate Performance improvement of solar collector in a domestic solar water heater with natural circulation