การสอนฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยการทดลองลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการสอนฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยการทดลองลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอรรถกร ภูพวก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ347ก
Keywordsการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้คือ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอนฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยการทดลองลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อปรับปรุงและทำให้เกิดเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อวิชาฟิสิกส์ กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองโดยศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test ผลจากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดลองลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายมีค่า 3.76 และ 6.76 ตามลำดับ สรุปได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ซึ่งเทียบเท่าในระดับมาก นอกจากนั้นแล้วนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งนำไปใช้กับวิชาอื่นได้

Title Alternate Inquiry - based physics teaching with simple pendulum experiments for Muthayom Suksa IV Students