การส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเคมีด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ ในชุมนุมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Titleการส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเคมีด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ ในชุมนุมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุรัสวดี ชาวเลย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ส857ก
Keywordsกลวิทยาศาสตร์, กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์--การทดลอง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี--การทดลอง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ชุมชนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมีและผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับกลวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ที่เลือกเรียนกิจกรรมชุมชนวิทยาศาสตร์ ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยมีการเก็บข้อมูลแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกลวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนกิจกรรมชุมชนวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาเคมีไปในทางบวกเพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับกลวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (T-14.68, p<0.01) และจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีทักษะการสังเกต ทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะการลงความเห็น ทักษะการนำเสนอข้อมูล และทักษะการออกแบบการทดลองและทดลองอยู่ในระดับดี

Title Alternate Enhancement of high school student attitude towords chemistry using science magic show in science club