การให้ความหมายตัวตนของเยาวชนที่เข้าบำบัดยาเสพติด : กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงกรณีศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการให้ความหมายตัวตนของเยาวชนที่เข้าบำบัดยาเสพติด : กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงกรณีศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุรทิน หมื่นอินทร์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV5824.Y68 ส849
Keywordsกระบวนการบำบัดยาเสพติด, การติดยาเสพติด--อุบลราชธานี, ความหมายตัวตน, ยาเสพติดกับเยาวชน--อุบลราชธานี, เด็ก--การดูแลตนเอง, เยาวชน, เยาวชน--พฤติกรรม
Abstract

การศึกษาเรื่อง การให้ความหมายตัวตนของเยาวชนที่เข้าบำบัดยาเสพติด กระบวนการและการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายตนเองของเยาวชนที่เป็นผู้รับการบำบัดยาเสพติดศึกษาความเข้าใจการยอมรับคุณค่าตนเองของเยาวชนผู้รับการบำบัดยาเสพติดในศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ โดยศึกษาแบบกรณีศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตแบบมีส่วนร่วมในศูนย์บำบัดยาเสพติด ผ่านการศึกษาประวัติชีวิตของเยาวชนที่เข้าบำบัดยาเสพติด จำนวน 4 คน เพื่อให้ได้ภาพการให้ความหมายตัวตนของเยาวชนในกระบวนการขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ซึ่งผลการศึกษา สรุปได้ ดังนี้
1)การให้ความหมายตัวตนของเยาวชนก่อนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดมองตัวตนว่าเยาวชนเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ถูกเพื่อนชักชวนให้ลองยาเสพติด โทษสิ่งแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน อีกทั้งระเบียบกฎหมายบ้านเมืองใช้อำนาจในการบังคับ จับกุมทำให้พวกเขาเสียอิสรภาพ ถูกสังคมประทับตราเป็นคนไม่ดี กลายเป็นคนเบี่ยงเบนแปลกแยกในสังคม
2)ด้านกระบวนการบำบัดยาเสพติดมีรูปแบบการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมอาชีพ โดยใช้แนวทางคำสั่งสอนพุทธศาสนาให้ระลึกพระคุณพ่อแม่ บาปบุญคุณโทษ มีจิตสำนึกดำเนินชีวิตพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดความต้องการด้านวัตถุนิยมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกาย สร้างการยอมรับคุณค่าตนเองโดยมีกิจกรรมกลุ่ม สร้างกำลังใจมีที่ปรึกษาในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
3) การให้ความหมายตัวตนของเยาวชนหลังจากการบำบัดยาเสพติดมองตัวตนว่า เยาวชนเป็นผู้ที่ตระหนักในคุณค่าตนเองมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถทำงานประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ครอบครัว สังคมยอมรับ ให้อภัย ให้โอกาสชีวิตเขาในการดำเนินชีวิตใหม่ สังคมใหม่ซึ่งไม่หวนกลับไปใช้ซ้ำยาเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าตนเองเพื่อให้คงอยู่ตลอดไป
จากการให้ความหมายตัวตนของเยาวชน จะเห็นได้ กลุ่มที่ศึกษาเป็นเยาวชนที่ขาดทักษะชีวิต ขาดความสามารถยอมรับคุณค่าตนเอง สังคมประทับตรา ตีตราว่าเป็นคนเสพยาเสพติด คนไม่ดี โครงสร้างอำนาจ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐ ครอบครัว สังคม ชุมชน ทำให้กลายมาเป็นผู้ติดยาเสพติด เมื่อผ่านกลไกของสังคมเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อให้เกิดการยอมรับความสามารถตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม โดยไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดโดยสร้างความหมายใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม

Title Alternate Process of and changes in self-definition of youth after drug addict treatment: a case study of the Padongyai Wang-Au moral development center Amphur Khuangnai, Ubon Rajathanee