การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

Titleการศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ส748ก
Keywordsการประหยัดพลังงาน, การสีข้าว--การอนุรักษ์พลังงาน, เครื่องสีข้าว--การอนุรักษ์พลังงาน, เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด, โรงสีข้าว--การอนุรักษ์พลังงาน, โรงสีข้าว--การใช้พลังงาน
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาโรงสี 1 โรงงานซึ่งเป็นโรงสีที่ใช้มอเตอร์ทั้งหมด และตั้งใหม่ยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและประสบการณ์ต่ำ งานวิจัยนี้จึงศึกษาเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าและต้นทุนด้านการขนส่งโดยประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและลดต้นทุน โดยแนวทางที่ 1) เสนอให้ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบไหลผ่านก่อนเข้าถังพักประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างคนขับรถรวมถึง 673,920 บาท/ปี หลังจากการคืนทุน 700,000 บาท โดยมีระยะคืนทุน 12.6 เดือน แนวทางที่ 2) เสนอให้ย้ายช่วงเวลาการอบข้าวจากอบข้าวตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอบข้าวช่วงกลางคืน (Off peak) และผึ่งเกลี่ยตากแดดในกลางวัน ประหยัดได้ต่อปี 256,008 บาท/ปี แนวทางที่ 3) เสนอให้ติดตั้งเครื่อง Motor Load Control (MLC) ในกระบวนการขัดมันซึ่งเมื่อตรวจวัดแล้วใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ เงินลงทุน 462,000 บาท/ปี ประหยัดได้ 260,402.69 บาท/ปี โดยมีระยะคืนทุน 1.77 ปี แนวทางที่ 4) เสนอให้มีการเปลี่ยนจากหลอดสปอร์ตไลท์เป็นหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ประหยัดได้ 22,632.46 บาทต่อปี เงินลงทุน 4,000 บาท ระยะคืนทุน 0.18 ปี โดยแนวทางทั้ง 4 นี้ สามารถทำให้ผู้ประกอบการโรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 1,242,963.15 บาท/ปี

Title Alternate Study of energy saving in rice mills using cleaner technology