ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2546

Titleความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2546
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsธนาวุฒิ พรมดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ธ252
Keywordsความรู้, นักเรียนมัธยมศึกษา--ทัศนคติ, ยาเสพติดกับเยาวชน, สารเสพติด
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับการศึกษากับทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติด และ 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสิรินธรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

Title Alternate High school students' knowledge about narcotics and their attitude towards them :\bSirindhornvittayanusorn, Sirinthorn district Ubon Ratchathani province 2003
Fulltext: