การพัฒนากระบวนการเตรียมเซรามิกอิเล็กโทรไลต์ของแข็งเบต้า-อะลูมินาด้วยวิธี เผาผนึกด้วยเฟสของเหลว สำหรับการประยุกต์ในแบตเตอรี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Titleการพัฒนากระบวนการเตรียมเซรามิกอิเล็กโทรไลต์ของแข็งเบต้า-อะลูมินาด้วยวิธี เผาผนึกด้วยเฟสของเหลว สำหรับการประยุกต์ในแบตเตอรี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวุฒิศักดิ์ ประชามอญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ว869ก
Keywordsionic conductivity, liquid phase sintering, sintering aid, sodium beta alumina, Sodium nickel chloride battery, อะลูมินัม, เซรามิกอิเล็กโทรไลต์, เซรามิกอิเล็กโทรไลต์ของแข็ง, เบต้า-อะลูมินา, แบตเตอรี่รถยนต์
Abstract

โซเดียม-เบต้า-อะลูมินา เป็นชิ้นส่วนสำคัญในโซเดียม นิกเกิล คลอไรด์ แบตเตอรี่ ซึ่งใช้ในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยมี โซเดียม-เบต้า-อะลูมินา เป็นอิเล็กโทรไลต์ของแข็ง ในระบบแบตเตอรี่ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการเตรียม Boehmite ด้วยวิธีตกตะกอน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการเตรียม โซเดียม-เบต้า-อะลูมินา วิธีการปฏิกิริยาแบบสถานะของแข็ง ถูกนำมาใช้ในกระบวนการเตรียม โซเดียม-เบต้า-อะลูมินา ที่มี MgO เป็นตัวทำให้เสถียร (Na1+xMgxAl11-xO17, Na-?"-alumina) โดยเปลี่ยนค่า x จาก 0.45 ถึง 1.00 แล้วเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ในกระบวนการเตรียมเม็ด ?"-alumina (x=0.67) ที่มีโบรอนออกไซด์ เป็นตัวช่วยเผาผลึกในขั้นตอนการเผาผลึกแบบเฟสของเหลวเปลี่ยนปริมาณร้อยละโดยโมลของโบรอนออกไซด์ จาก 0 ถึง 110 แล้วเผาผลึกที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ในการเตรียมสารเจือที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เติม ?-Al2O3 โดยคงสัดส่วนของ ?"-alumina (x=0.67) : B2O3 เป็น 100 : 60 แล้วเปลี่ยนปริมาณร้อยละโดยโมลของ ?-Al2O3 จาก 5 ถึง 40 เผาผนึกที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ปริมาณวิเคราะห์หาจากวิธีการแบบเรทเวลด์ ขนาดของผลึกหาจาก สมการเชอเรอร์ ค่าสภาพนำไฟฟ้าเชิงไอออนหาจาก สเปกโทรสโกปีแบบอิมพีแดนซ์ และกาค่าความยาวเดอบาย จากความยาวเดอบายของอิเล็กโทรไลต์โมโนวาเลน์ ค่าสภาพนำไฟฟ้าเชิงไอออนกระแสตรงที่เตรียมได้จากสารเจือที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีค่า 10-3.5 S/cm ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

Title Alternate Development of Beta-alumina solid electrolyte preparation process using liquid phase sintering for electric vehicle battery applications