การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์

Titleการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsทัศนีย์ วังทะพันธ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK ท365ก
Keywordsการอนุรักษ์พืช--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), พืช--พันธุศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สวนพฤกษศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, เจตคติทางวิทยาศาสตร์
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง การสำรวจพรรณไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 76 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 140 คน ของโรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แบบเสดงความคิดเห็นของนักเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ในการวิเคราะห์ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 27.52 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน มีค่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก ความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี

Title Alternate The developing scientific attitude in learning the plant genetics conservation in school using botanical garden activities