ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsกมลชนก ภาคทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ก136
Keywordsผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี--การบริหาร, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--ไทย--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวางเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนที่มารับบริการด้านสุขภาพที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 ครั้งขึ้นไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 416 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (64.0 %) สถานภาพสมรสคู่ (74.0 %) อายุอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี (33.0 %) ระดับการศึกษาประถมศึกษา (40.0 %) ภูมิลำเนานอกเขตเทศบาล (51.0%) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (27.0 %) รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท (61.0 %) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรทอง (47.0 %) ความพึงพอใจ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านคุณภาพบริการ(คะแนนเฉลี่ย 3.87 จากคะแนนเต็ม 5คะแนน) และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือค้านการประสานงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทสิทธิผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน (P> 0.05) ส่วนความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอายุ 20-29 ปี และ 30-39 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05) และผู้รับบริการที่มารับบริการ 6 ครั้งขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มารับบริการ 1 ครั้ง และ 2-5 ครั้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05)

Title Alternate Patients' satisfaction towards health care services at outpatient department, Sappasithipasong hospital, Ubon Ratchathani province