ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsกมลชนก ภาคทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ก136
Keywordsผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี--การบริหาร, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--ไทย--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลเเบบภาคตัดขวางเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนที่มารับ
บริการด้านสุขภาพที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 ครั้งขึ้นไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
จำนวน 416 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเเบบสัมภาษณ์

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Kamonchanog_Park/abstract.pdf
Title Alternate Patients' satisfaction towards health care services at outpatient department, Sappasithipasong hospital, Ubon Ratchathani province