การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากระดับชั้น ปวช.1 ด้วยการสอนแบบบรรยายควบคู่กับแบบเรียนการ์ตูน เรื่องสารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมี

Pages

Subscribe to คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี RSS