คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การรีดิวซ์โครเมต  [Clear All Filters]
2547
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. (2547). การรีดิวส์โครเมตโดยแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูง. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Pranee_Pattanapipitpisal.pdf (2.55 MB)