คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is กระดาษ  [Clear All Filters]
2552
เจษฎา สายสุข. (2552). การออกแบบและพัฒนางานกระดาษเหลือใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกอีสานใต้. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jesada_Saisook.pdf (126.82 MB)