คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การผดุงครรภ์ไทย  [Clear All Filters]
2564
สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์. (2564). ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suphannachat_Nusawat.pdf (2 MB)