คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การยอมรับ  [Clear All Filters]
2563
กัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา. (2563). ทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanyanat_Jungpattana.pdf (696.66 KB)