คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การขึ้นรูปถังพลาสติก  [Clear All Filters]
2562
ไพลิน แนวจำปา.  2562.  การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)