คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กลวิธีการถาม  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
แพรวตา ศรีษะโคตร.  2563.  กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)