คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การจัดซื้อจัดจ้าง and Author is ทรรศิกานต์ โชติกเสถียร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ทรรศิกานต์ โชติกเสถียร.  2561.  ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PDF icon Tadsikarn_Jotikasthira.pdf (1.85 MB)