คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is Lentinus polychrous  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
Panada Petchluan.  2013.  Characterization of cellulase and xylanase from Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1. Doctor of Philosophy -- Major in BiotechnologyPDF icon Panadda_Petchluan.pdf (17.18 MB)