คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Lentinus polychrous  [Clear All Filters]
2013
Panada Petchluan. (2013). Characterization of cellulase and xylanase from Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Panadda_Petchluan.pdf (17.18 MB)