คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is Xylanases  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Panada Petchluan. (2013). Characterization of cellulase and xylanase from Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Panadda_Petchluan.pdf (17.18 MB)