คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is Standard karyotypes  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Wanpen Kakampuy.  2012.  Chromosome evolution in the genus litoria (Anura, Hylidae). Doctor of Philosophy -- Major in BiotechnologyPDF icon Wanpen_Kakampuy.pdf (24.44 MB)