คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Litoria  [Clear All Filters]
2012
Wanpen Kakampuy. (2012). Chromosome evolution in the genus litoria (Anura, Hylidae). Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Wanpen_Kakampuy.pdf (24.44 MB)