คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is ESBL Escherichia coli  [Clear All Filters]
2556
ชญานี ฉิมพาลี. (2556). การแยกและศึกษาคุณสมบัติของไลติกเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL Escherichia coli. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chayanee_Chimpalee.pdf (54.2 MB)