คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การดูดซึมและการดูดซับ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปวิชญาดา ญาวงศ์. (2557). การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)