คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การขับลำพุ่งด้วยการกระแทก  [Clear All Filters]
2555
ชัยเดช เกษมนิมิตพร.  2555.  การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Chaidet_Kasamnimitporn.pdf (3.16 MB)