คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริโภคพริก  [Clear All Filters]
2555
วิเชียร ศรีหนาจ. (2555). การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคพริก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wichien_Srihanaj.pdf (9.21 MB)