คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การออกแบบผลิตภัณฑ์ and Author is ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์  [Clear All Filters]
2551
ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์.  2551.  การศึกษาและพัฒนางานหัตถกรรมของที่ระลึกจากไม้ยูคาลิปตัส. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Pattarapong_Chaiyached.pdf (74.17 MB)