คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การปนเปื้อนในอาหาร  [Clear All Filters]
2551
พรพิมล ธงชัย.  2551.  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภค อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ