คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทาบกิ่ง  [Clear All Filters]
2550
จันจิรา ศรีจันทร์.  2550.  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการทาบกิ่ง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chanjira_Srichan.pdf (94.99 MB)