คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การซึมผ่านทางรูขุมขน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ภณิกชา วิชยปรีชา.  2555.  การพัฒนาตำรับยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบโปรนิโอโซมเพื่อเพิ่มการซึมผ่านทางรูขุมขน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติPDF icon Panikchar_Wic.pdf (6.06 MB)