คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจำแนกพันธุ์  [Clear All Filters]
2556
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ. (2556). การพัฒนาระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำแนกพันธุ์กระเทียม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Suchin_Tri2556.pdf (2.19 MB)