คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การจัดการความขัดแย้ง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
วิศรา ไกรวัฒนพงศ์. (2555). บทบาทของอาเซียนด้านการจัดการความมั่นคงภายในภูมิภาค. อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wissara_Kra2555.pdf (3.73 MB)