คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is Pseudomonas aeruginosa  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Rungnapha_Wan.pdf (9.43 MB)