คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  [Clear All Filters]
2553
สมภพ โคตรวงษ์.  2553.  ตัวแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงนโยบาย. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Sompop_Kho.pdf (87.2 MB)