คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง  [Clear All Filters]
2554
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์. (2554). การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Chawalit_Thinwongpitak2551.pdf (11.22 MB)