คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is จุฑามาศ ปัดภัย  [Clear All Filters]
2556
จุฑามาศ ปัดภัย.  2556.  การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)