คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is จุฑามาศ ปัดภัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จุฑามาศ ปัดภัย.  2556.  การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)