คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จุฑามาศ ปัดภัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จุฑามาศ ปัดภัย. (2556). การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)