คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธนกฤต นนท์ชนะ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนกฤต นนท์ชนะ.  2555.  การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่นช่วยในการกระตุ้นปฏิกิริยา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Thanakrit_Non.pdf (3.91 MB)