คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ทรงศักดิ์ สระแก้ว  [Clear All Filters]
2554
ทรงศักดิ์ สระแก้ว.  2554.  การกำจัดสีย้อมโดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโล่ไนต์ดัดแปรด้วยไคโตซาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Songsak_Sak.pdf (4.71 MB)